Burial Records

NAME BIRTH DEATH
Newton, Maria 6/26/1855 5/14/1870
Newton, Parson
Newton, Samuel D. 4/15/1818 3/10/1870
Newton, Sylvia 11/8/1825 3/14/1891